Dom i mål om rättsprövning

2019-01-25

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om rättsprövning prövat frågan om regeringen borde ha meddelat ett bolag tillstånd att bedriva lotterier och vadhållning om pengar för allmänheten enligt då gällande lotterilagen (1994:1000). Det sökande bolaget anförde att regeringens beslut strider mot artiklarna 49 oh 56 i EUF-fördraget.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det sökande bolaget inte uppfyllde de uttryckliga kraven i lotterilagen och att regeringens beslut därför inte strider mot lotterilagen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att domstolen vid flera tillfällen tidigare har bedömt att ti8llämpningen av lotterilagen inte stod i strid med EU-rätten, senast i rättsfallen HFD 2017 ref. 7. Eftersom regeringen haft att utgå från lotterilagen och Högsta förvaltningsdomstolens praxis kunde regeringens beslut inte anses strida mot någon rättsregel. Regeringens beslut att inte meddela tillstånd skulle därför stå fast.

Lotterilagen ersattes den 1 januari 2019 av spellagen (2018:1138).

Bifogade filer: Mål nr 415-18 Senast ändrad: 2019-01-25