Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2021-12-23

Myndigheter är skyldiga att lämna uppgifter till varandra under förutsättning att uppgifterna inte är sekretess­belagda eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.

Försvars­makten begärde hos Uppsala Vatten och Avfall AB att få ta del av vissa uppgifter rörande bl.a. provtagning av grundvattnet i Uppsalaåsen. Syftet var att Försvarsmakten skulle kunna ta ställning till ett skadeståndsyrkande som bolaget framfört mot Försvarsmakten.

Bolaget avslog delvis begäran och hänvisade till att uppgifterna omfattades av den sekretess­bestämmelse som gäller för uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd och den som gäller för uppgifter som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att uppgifterna omfattas av sekretess enligt de aktuella sekretessbestämmelserna. Eftersom bestämmelserna kommer att vara tillämpliga på uppgifterna även hos Försvarsmakten kan det emellertid inte antas att ett utlämnande till Försvarsmakten skulle motverka bolagets säkerhets- eller bevakningsåtgärder avseende vattenanläggningen eller dess möjligheter att hantera en fredstida krissituation. Uppgifterna är därmed inte sekretess­belagda i förhållande till Försvarsmakten. Bolaget är därför skyldigt att lämna de uppgifter till Försvarsmakten som Försvarsmakten har begärt att få ta del av.