Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-06-02

Ett bolag drabbades av en stöld. Målet gäller om uppgifter om den misstänktes identitet ska lämnas ut till företrädaren för bolaget för att denne ska kunna begära skadestånd. Polismyndigheten, som lade ner sin förundersökning eftersom det visade sig att den misstänkte var under 15 år, lämnade inte ut uppgifterna och motiverade detta med att de omfattades av sekretess och att det var av synnerlig vikt för den tidigare misstänkte att de inte lämnades ut. Kammarrätten ändrade inte detta beslut. Både Polismyndigheten och kammarrätten la avgörande vikt vid den tidigare misstänktes låga ålder. Förundersökningssekretess kan brytas om en skadelidande har behov av uppgifterna för att kunna begära skadestånd. För att neka ett utlämnande i den situationen krävs att det är av synnerlig vikt för den som uppgiften rör eller någon närstående till denne att uppgifterna inte lämnas ut. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen innebär detta att en skadelidande normalt har rätt att ta del av uppgifterna och att det krävs speciella omständigheter för att neka ett utlämnande. Vare sig det förhållandet att en person varit misstänkt för brott eller en låg ålder är i sig tillräckligt för att neka ett utlämnande. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det aktuella brottet – stöld – inte var av sådan beskaffenhet att det normalt sett är av synnerlig vikt för en tidigare misstänkt att dennes identitet inte röjs. Det fanns inte heller någon anledning att anta att någon riskerade att utsättas för trakasserier eller repressalier om uppgifterna lämnas ut. Mot den bakgrunden kunde det, trots den tidigare misstänktes låga ålder, inte anses vara av synnerlig vikt för den enskilde eller någon närstående till denne att uppgifterna inte lämnas ut. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade därför att Polismyndigheten ska lämna ut de begärda uppgifterna.