Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-01-30

Kammarrätten i Stockholm hade, med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, i ett administrativt beslut avslagit en persons begäran att hos kammarrätten få ta del av en handling som Justitiekanslern hade överlämnat för sekretessprövning i ett mål om utlämnande av allmän handling. Vid Högsta förvaltningsdomstolens prövning av överklagandet av det administrativa beslutet förvarades inte längre handlingen hos kammarrätten. Överklagandet avslogs därför.