Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-11-14

Riksdagsförvaltningen avslog en begäran att få ta del av uppgift om vilken säkerhetsklass en namngiven tjänstemans tjänst vid Riksdagsförvaltningen placerats i. Beslutet motiverades med att Riksdagsförvaltningens verksamhet omfattas av totalförsvaret och att en uppgift om vilken säkerhetsklass en anställd vid förvaltningen är placerad i rör totalförsvaret. Ett röjande av en sådan uppgift påverkar Riksdagsförvaltningens förmåga att bidra till att upprätthålla rikets säkerhet. Det kan därför antas att ett röjande av en uppgift om vilken säkerhetsklass en anställd är placerad i vållar fara för rikets säkerhet.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att den uppgift som begärts utlämnad omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Överklagandet avslogs därför.