Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-09-23

Kammarrätten i Stockholm hade avslagit en persons begäran att ta del av överklagandet i ett mål hos kammarrätten med motiveringen att uppgifterna i den rör enskilds hälsa och omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att handlingen – i vart fall till viss del – innehåller uppgifter som inte är av sådan karaktär att de kan anses vara uppgifter om hälsa i den mening som avses i paragrafen. Domstolen konstaterade att det inte framgick av kammarrättens beslut varför inte andra uppgifter i handlingen än uppgifter om hälsa skulle kunna lämnas ut. Kammarrätten kunde därför inte anses ha gjort en så noggrann sekretessprövning av enskilda uppgifter som krävs vid en begäran om utlämnande av allmän handling. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde därför det överklagade beslutet och visade målet åter till kammarrätten för ny prövning.