Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-04-01

En säkerhetskopia är inte en allmän handling, vilket medför att det inte föreligger någon rätt att få ta del av den. En person begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ta del av domstolens registratorbrevlådas lista över säkerhetskopior av e-postmeddelanden. Kammarrätten avslog begäran med motiveringen att listan omfattade e-postmeddelanden som inte längre fanns kvar i domstolens ordinarie system för informationsbehandling, eftersom meddelandena raderats både från registratorbrevlådan och från den digitala papperskorgen. Eftersom listan över säkerhetskopiorna förvarades hos domstolen endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad utgjorde också listan en säkerhetskopia och var därför inte en allmän handling, ansåg kammarrätten.Högsta förvaltningsdomstolen upphävde kammarrättens beslut och återförvisade målet till kammarrätten för ny prövning med följande motivering. En förutsättning för att en handling ska anses utgöra en säkerhetskopia är att handlingen innehåller information som har funnits i en myndighets ordinarie verksamhet och kopierats därifrån. Av detta följer att en lista över säkerhetskopior inte i sig är en säkerhetskopia. Den omständigheten att en sådan lista inte fyller någon annan funktion än att indirekt möjliggöra att information som har gått förlorad kan återskapas föranleder ingen annan bedömning. Kammarrätten borde därmed inte ha avslagit begäran på den grunden att listan utgjorde en säkerhetskopia.