Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-03-11

Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar under förutsättning att uppgifterna i handlingarna inte omfattas av sekretess.

Kammarrätten hade med hänvisning till 39 kap. 3 § tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) beslutat att inte lämna ut en handling i ett mål som innehöll personnummer på ledamöter i en övervakningsnämnd. Kammarrätten konstaterade att enligt sistnämnda bestämmelse gäller sekretess hos ”Kriminalvården”. Domstolen gjorde bedömningen att övervakningsnämnderna omfattas av bestämmelsen eftersom de ingår i ”kriminalvården”.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att även om övervakningsnämnderna kan sägas ingå i det övergripande begreppet ”kriminalvården” måste bestämmelsen förstås på så sätt att det är myndigheten Kriminalvården som avses. Övervakningsnämnderna omfattas således inte av bestämmelsen.