Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-05-03

Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess. Med handling avses både konventionella handlingar och sådana upptagningar som endast kan uppfattas med tekniska hjälpmedel.Den som önskar få en kopia av en allmän handling har rätt att få det mot en fastställd avgift. Detta gäller dock inte upptagningar för automatiserad behandling, t.ex. inspelningar på dvd-skivor. För sådana upptagningar gäller det s.k. utskriftsundantaget i 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen som innebär att en myndighet inte är skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut dem i annan form än utskrift. Polismyndigheten hade tagit fram skriftliga sammanfattningar av inspelade videoförhör som finns på dvd-skivor. Frågan som uppkom i målet var om dessa sammanfattningar utgör utskrifter enligt utskriftsundantaget.Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska det i en sådan utskrift så långt som möjligt ordagrant återges de uppgifter som finns i den tekniska upptagningen. I fråga om inspelningar av t.ex. förhör innebär detta att det som sägs på inspelningen ska transkriberas i sin helhet. Även uppgifter som omfattas av sekretess ska skrivas ut för att sedan sekretessbeläggas.Högsta förvaltningsdomstolen uttalade även att tekniska upptagningar som det inte är möjligt att transkribera till text behöver inte lämnas ut i form av utskrift. Offentlighetsintresset kan i dessa fall tillgodoses genom att en sökande i regel får ta del av en ljud- och bildupptagning i sin helhet i myndighetens lokaler.Därefter konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att allt som sagts under förhören inte framgick av de skriftliga sammanfattningarna. Det framgick inte heller om uppgifter hade utelämnats på grund av sekretess. Mot den bakgrunden fann domstolen att sammanfattningarna inte kunde anses utgöra utskrifter i den mening som avses i 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen. Underinstansernas avgöranden upphävdes därför i den del som avsåg utlämnande av ljud- och bildupptagningar och målet visades åter till Polismyndigheten för fortsatt handläggning.