Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-04-08

Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess. Ett beslut av en myndighet att inte lämna ut en handling får normalt överklagas till kammarrätt. I vissa fall är dock en annan instansordning föreskriven, bl.a. får sådana beslut som meddelats av en myndighet under riksdagen överklagas direkt till Högsta förvaltningsdomstolen.

En myndighet är vidare skyldig att på begäran av en enskild lämna uppgifter ur allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten, om inte uppgifterna är sekretessbelagda eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. Ett beslut om avslag på en sådan begäran får emellertid inte överklagas.

Målet gällde en begäran om att hos Riksdagsförvaltningen, som är en myndighet under riksdagen, få namn och personnummer på alla säkerhetsvakter som tjänstgjorde utanför Riksdagshuset under en viss angiven tid.

Riksdagsförvaltningen, som prövade frågan enligt bestämmelserna om rätt att få ta del av uppgifter ur allmänna handlingar, avslog begäran. Som skäl angavs att det inte fanns någon allmän handling som innehöll de efterfrågade uppgifterna. I beslutet angavs att det inte fick överklagas.

När Riksdagsförvaltningens beslut ändå överklagades överlämnades överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning av om beslutet fick överklagas. Förvaltningsrätten beslutade att lämna över handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten fann att begäran fick anses avse en begäran om rätt att få ta del av allmän handling och avslog överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är den domstol som är behörig att pröva rätten att ta del av allmänna handlingar som ska avgöra om en myndighets avslagsbeslut får överklagas eller inte. Ett beslut av Riksdagsförvaltningen att avslå en enskilds begäran om att få ta del av en handling får överklagas till Högsta förvaltnings­domstolen. Det var således Högsta förvaltningsdomstolen som skulle avgöra om Riksdagsförvaltningens beslut fick överklagas eller inte. Högsta förvaltnings­domstolen undanröjde därför kammarrättens dom och förvaltningsrättens beslut att lämna över handlingarna i målet till kammarrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade därefter att begäran hos Riksdagsförvaltningen var allmänt hållen och därmed fick anses innefatta en begäran om att få ta del av allmän handling. Riksdags­förvaltningens beslut fick således överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det saknades anledning att ifrågasätta uppgiften om att Riksdagsförvaltningen inte förvarade någon handling med de efterfrågade uppgifterna. Någon allmän handling kunde därmed inte lämnas ut. Högsta förvaltningsdomstolen avslog därför överklagandet.