Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-02-15

En person begärde anonymt via e-post hos en kommun att få ta del av en handling. Kommunen avslog begäran med motiveringen att handlingen inte var allmän. Beslutet överklagades anonymt till kammarrätten, som förelade klaganden att uppge sitt namn. Klaganden meddelade att denne inte avsåg att uppge sitt namn. Kammarrätten avvisade då överklagandet.

Klaganden anför i Högsta förvaltningsdomstolen att denne med stöd av tryckfrihetsförordningen har rätt att föra talan anonymt. Vidare finns en e-postadress i målet som klaganden kan nås på.

Av rättsfallet HFD 2014 ref. 28 framgår att namn måste anges då ett mål inleds i domstol och att det gäller också i mål om utlämnande av allmän handling. Högsta förvaltningsdomstolen har nu uttalat att detta gäller oavsett om det finns en fungerande adressuppgift eller inte. Kammarrätten gjorde därför rätt när den förelade klaganden att uppge sitt namn och avvisade överklagandet när föreläggandet inte följdes.