Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-11-11

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en förvaltare i egenskap av företrädare för en person som själv varken kan begära ut handlingar från överförmyndaren eller häva sekretessen har rätt att - med stöd av bestämmelser som innebär att sekretess inte gäller i förhållande till huvudmannen själv och att denne kan häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne själv - ta del av uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för huvudmannen. Som förutsättning gäller att uppgifterna rör ställföreträdarskapet och att de behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Förvaltaren ansågs dock inte ha rätt att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för en tidigare förvaltare, eftersom huvudmannen endast kan häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne själv.