Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-11-06

Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess. Målet gällde en begäran om att hos Riksdagsförvaltningen få ta del av uppgifter om vilka som har behörighet att få tillgång till myndighetens interna ärendehanteringssystem. Riksdagsförvaltningen avslog begäran med hänvisning till en bestämmelse om att sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att Riksdagsförvaltningens tilldelning av behörigheter till ärendehanteringssystemet är en sådan säkerhetsåtgärd som är föremål för sekretess enligt bestämmelsen. Med hänsyn till arten av den information som fanns i systemet och antalet personer som hade behörighet till det, fann Högsta förvaltningsdomstolen att de efterfrågade uppgifterna inte var sådana att det kunde antas att syftet med åtgärden att ha behörighetskrav för tillgång till systemet motverkas om de röjs. Riksdagsförvaltningen hade därför inte rätt att hindra ett utlämnande av de efterfrågade uppgifterna med stöd av bestämmelsen.Högsta förvaltningsdomstolen upphävde det överklagade beslutet och överlämnade målet till Riksdagsförvaltningen för prövning av om någon annan sekretessbestämmelse var tillämplig.