Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-05-27

I målet prövade Högsta förvaltningsdomstolen om en allmän handling, som Kriminalvården skickat in till Kammarrätten för sekretessprövning i ett annat mål, kan lämnas ut enligt begäran. Den aktuella handlingen var en HR-bedömning med beslutsförslag i ett ärende om uppsägning på grund av personliga skäl enligt 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Enligt 39 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i personaladministrativ verksamhet för dels uppgift om en enskilds hälsotillstånd, dels sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om omplacering eller pensionering av en anställd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Av andra stycket samma paragraf framgår emellertid att sekretessen inte gäller i ärenden om anställning eller disciplinansvar.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att ärenden om uppsägning inte är att jämställa med ärenden om anställning eller disciplinansvar. Ärenden om uppsägning omfattas därför inte av undantaget från sekretess enligt 39 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen.