Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-05-25

Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter förutsätt att uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess. I verksamhet som avser bl.a. bestämmande av skatt gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden (skattesekretess). Sekretess gäller vidare i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen (databassekretess). Sekretessen är i båda fallen absolut.Målet gällde en begäran om att hos Skatteverket få ta del av allmänna handlingar i form av utskrift från skattekontot avseende en viss angiven period för dels en fysisk, dels en juridisk person. Ett sådant utdrag kan innehålla uppgifter om t.ex. debiterade skatter och avgifter liksom skatteinbetalningar och tillgodoförda belopp samt ränta. Skatteverket beslutade att lämna ut kontoutdragen i maskerat skick. De uppgifter som inte lämnades ut bedömdes omfattas av skatte- och databassekretess. Kammarrätten avslog överklagandet dit. Kammarrätten instämde i Skatteverkets bedömning att den verksamhet som regleras i skatteförfarandelagen i fråga om skattekonto och de registreringsåtgärder som vidtas med anledning av regleringen är en integrerad del i myndighetens verksamhet att bestämma skatt. De begärda uppgifterna förekom därför i den verksamheten och omfattades alltså av skattesekretess. Eftersom skattekontot är en del av beskattningsdatabasen förekom vidare uppgifterna i sådan verksamhet som avses i bestämmelsen om databassekretess. Uppgifterna bedömdes inte omfattas av något undantag från sekretess eller någon sekretessbrytande bestämmelse.Beträffande skattesekretessen uttalade Högsta förvaltningsdomstolen sammanfattningsvis att många, men inte alla, uppgifter på ett skattekonto finns i Skatteverkets verksamhet att bestämma skatt och omfattas därför av skattesekretessen i 27 kap. 1 § första stycket OSL. Skattekontosystemet är integrerad i all den verksamhet som Skatteverket bedriver med stöd av skatteförfarandelagen. På ett skattekonto registreras därför såväl beslutade skatter och avgifter, dvs. uppgifter i verksamhet som avser att bestämma skatt, som uppgifter i sådan verksamhet som faller utanför det uttrycket. Enligt domstolen ska en uppgift inte anses förekomma i Skatteverkets verksamhet som avser bestämmande av skatt enbart genom registrering på skattekontot utan uppgiften måste ha en anknytning till förfarandet för att kunna hänföras dit. Inbetalningar och utbetalningar av skatter och avgifter sker till följd av beslut i verksamheten att bestämma skatt. Registrering av sådana transaktioner och det saldo som räknas fram efter avstämning av olika poster på skattekontot utgör sådan registerföring med anknytning till förfarandet som, även om den saknar ärendekaraktär, typiskt sett förekommer i verksamhet som avser bestämmande av skatt.Beträffande databassekretessen konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att uppgifterna på skattekontot ingår och behandlas i beskattningsdatabasen. Uppgifter på kontot som rör den enskildes personliga eller ekonomiska förhållanden omfattas därför av sekretess enligt 27 kap. 1§ andra stycket 1 OSL.När det gällde bedömningen i det enskilda fallet konstaterade domstolen – liksom kammarrätten gjort – att de begärda uppgifterna förekom i sådan verksamhet som avses i bestämmelsen om databassekretess. Något undantag eller någon sekretessbrytande bestämmelse bedömdes inte tillämpligt. Anledning att pröva om uppgifterna även omfattades av skattesekretess fanns därmed inte och överklagandet avslog.