Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-12-09

En person begärde att få ta del av meritförteckning och CV avseende två namngivna anställda vid Kriminalvården.

Kriminalvården avslog begäran med hänvisning till att uppgifterna i de begärda handlingarna omfattades av sekretess både enligt 15 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) – försvarssekretess – och enligt 39 kap. 3 § – personaladministrativ sekretess.

I överklagande till Kammarrätten yrkade personen att få ta del av de begärda handlingarna utan uppgift om adress, telefonnummer och personnummer. Kammarrätten instämde i Kriminalvårdens bedömning och avslog överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att verksamhet inom Kriminalvården kan utgöra sådan verksamhet som avses i bestämmelsen om försvarssekretess. Domstolen fann emellertid att de nu aktuella uppgifterna inte var av det slaget att de kan sägas röra sådan verksamhet inom Kriminalvården som avses i bestämmelsen. Uppgifterna omfattades därmed inte av den regeln.

Högsta förvaltningsdomstolens konstaterade vidare att ett utlämnande av uppgifterna inte kunde medföra en risk för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men. Uppgifterna omfattades därmed inte heller av personaladministrativ sekretess.

Högsta förvaltningsdomstolen fann alltså att sekretess inte hindrade att de begärda handlingarna lämnades ut till personen med de uppgifter som begäran inte omfattade maskerade.