Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-13

Var och en har rätt att hos en myndighet ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i dessa inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit. Som allmän handling anses dock inte brev eller andra handlingar som har lämnats in till en myndighet endast för befordran. 

En person begärde hos Kriminalvården att få ta del av vissa handlingar som utgjorde en del av en försändelse adresserad till en person som var intagen på en anstalt. Försändelsen hade granskats och Kriminalvården hade beslutat att kvarhålla de aktuella handlingarna. Handlingarna hade placerats i ett låst skåp.

Kriminalvården avslog begäran med hänvisning till att handlingarna inte var allmänna. Myndigheten bedömde att handlingarna trots att de granskats och kvarhållits måste anses ha lämnats in till myndigheten endast för befordran till den intagne. Undantaget för befordran av brev var därför tillämpligt. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det aktuella undantaget i tryckfrihetsförordningen bara är möjligt att tillämpa när myndighetens befattning med brevet är begränsat till att vidarebefordra detta till någon. Det konstaterades att så inte var fallet med de aktuella handlingarna och att dessa därför var allmänna hos myndigheten. Hinder för utlämnande förelåg dock på grund av sekretess.

Bifogade filer: Mål nr 6656-18 Senast ändrad: 2019-06-13