Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-03

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling.

 Kammarrätten i Stockholm avslog en begäran om att få ta del av handlingar som översänts till kammarrätten för prövning av om sekretess föreligger med motiveringen att sådana handlingar inte var inkomna och därmed inte allmänna hos domstolen.

 Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade inledningsvis att den person som begärt att få ta del av handlingarna var klagande i det mål hos kammarrätten till vilket de aktuella handlingarna hörde. En klagande har som part rätt att ta del av det som kan komma att ligga till grund för avgörandet i målet. Partsinsynen omfattar såväl allmänna som icke allmänna handlingar under förutsättning att de tillförts målet. En första fråga var därför om handlingarna skulle anses vara tillförda kammarrättens mål.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att handlingar som ska sekretessprövas inte kan anses tillförda målet enligt bestämmelsen om partsinsyn. Klaganden hade därför inte rätt till partsinsyn avseende de aktuella handlingarna.

Eftersom klaganden inte hade rätt till partsinsyn uppkom frågan om personen hade rätt att ta del av handlingarna med stöd av bestämmelserna om handlingsoffentlighet.

Till skillnad från kammarrätten gjorde Högsta förvaltningsdomstolen bedömningen att de begärda handlingarna var inkomna och därmed allmänna hos kammarrätten under den tid de förvaras där. Kammarrättens beslut har därför undanröjts och målet visats åter till kammarrätten för fortsatt handläggning. 

Bifogade filer: Mål nr 1370-19 Senast ändrad: 2019-06-03