Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-01-14

Var och en har rätt att hos en myndighet ta del av allmänna handlingar, om dessa inte omfattas av sekretess. Handlingarna ska tillhandahållas av myndigheten på stället, om det inte finns betydande hinder mot det. Det finns vidare en rätt att få avskrifter eller kopior av handlingar. När det gäller avskrift eller kopia finns det inte någon regel som begränsar rätten på motsvarande sätt.

En person begärde hos Riksarkivet att få ta del av ett antal volymer av länsräkenskaper från 1600- och 1700-talet. Riksarkivet avslog begäran avseende vissa volymer med motiveringen att handlingarna var mycket svårt skadade av brand och mögel. Kammarrätten avslog överklagandet dit.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade inledningsvis att det saknades anledning att ifrågasätta Riksarkivets bedömning att handlingarnas skick är sådant att dessa skulle förstöras såväl vid ett tillhandahållande på stället som vid framställning av avskrift eller kopia.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att handlingarnas skick innebär ett betydande hinder mot att tillhandahålla dem på stället.

Domstolen uttalade att det ligger i sakens natur att det för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas krävs att allmänna handlingar ska förvaras och hanteras så att de finns kvar. Rätten att ta del av en handling genom avskrift eller kopia förutsätter därmed att det är praktiskt möjligt att framställa en sådan utan att handlingen förstörs. Det konstaterades att så inte är fallet beträffande de i målet aktuella handlingarna.

Domstolen fann därför att Riksarkivets beslut att inte lämna ut handlingarna – vare sig genom att tillhandahålla dem på stället eller i form av avskrift eller kopia – var riktigt.

Bifogade filer: Mål nr 3514-18 Senast ändrad: 2019-01-14