Dom i mål om omfattande olaglig försäljning och förmedling av hyreslägenheter

2022-05-12

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål gällande omfattande olaglig försäljning och förmedling av hyreslägenheter.

I målet har de två huvudtilltalade åtalats för omfattande olaglig försäljning och förmedling av hyreslägenheter i Stockholm under en tvåårsperiod mellan 2017 och våren 2019. Den ena personen döms för ett fall av brott mot förbudet mot otillåten ersättning för överlåtelse av bostadslägenhet och tolv fall av brott mot förbudet mot otillåten ersättning för förmedling av bostadslägenhet, omfattande ett totalt belopp om 8 935 000 kr, till fängelse ett år och fem månader. Den andra personen döms för 16 fall av brott mot förbudet mot otillåten ersättning för förmedling av bostadslägenhet, omfattande ett totalt belopp om 7 995 000 kr, till fängelse ett år och sju månader. Förmedlingsverksamheten har enligt tingsrätten utgjort en yrkesmässig svart handel med hyreslägenheter som de huvudtilltalade bedrivit gemensamt och där betydande belopp betalats som ersättning för lägenheterna. Brotten har med hänsyn till dessa omständigheter bedömts som grova. De huvudtilltalade har även meddelats näringsförbud i tre år.

Även om de huvudtilltalade har uppburit en del av ersättningen för de säljande hyresgästernas räkning är det enligt tingsrätten klarlagt att de har gjort en betydande egen vinning. De har i vissa fall dömts att betala tillbaka den ersättning som de mottagit till köparna av hyreslägenheterna, och i vissa fall ska de betala ett belopp motsvarande deras vinning till staten såsom förverkat utbyte av brott.

I målet har även ett stort antal personer åtalats för att ha sålt sina hyreslägenheter genom de huvudtilltalades förmedlingsverksamhet. I samtliga dessa fall har åtalen ogillats. I ett par fall är anledningen till det att åklagaren inte bevisat att de tilltalade har begärt ersättning för att överlåta hyresrätterna. I huvuddelen av fallen är dock skälet till att åtalen ogillats att brotten inte bedömts som grova och att de därför är preskriberade. De tilltalade har dock i dessa fall ändå dömts att betala tillbaka den ersättning som de tagit emot.

Tingsrätten har i målet tillämpat 12 kap. 65 och 65 a §§ jordabalken i dess ordalydelse före den 1 oktober 2019. Huvudförhandling i målet pågick under 21 dagar mellan den 18 januari och den 10 mars 2022.