Dom i mål om offentlig visning av film för barn

2020-02-14

Vid en stor sammankomst med gudstjänst som Jehovas vittnen höll på Stockholmsmässan sommaren 2018 visades filmer för barn och vuxna. En representant för församlingen åtalades och dömdes i tingsrätten för brott mot lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt (åldersgränslagen). Påföljden bestämdes till dagsböter. Filmerna borde enligt tingsrätten ha anmälts till Statens medieråd eftersom de skulle visas offentligt för barn.Den åtalade mannen överklagade tingsrättens dom till hovrätten och framförde även här flera konstitutionellt inriktade invändningar. Hovrätten har prövat om den i målet aktuella skyldigheten att anmäla film enligt åldersgränslagen är oförenlig med bestämmelser i svensk grundlag och i Europakonventionen. Enligt hovrätten omfattas inte filmerna av yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformens bestämmelser om mötesfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet utgör inte hinder mot en tillämpning av åldersgränslagen. Vidare är åldersgränslagen inte oförenlig med bestämmelserna om religionsfrihet och yttrandefrihet enligt Europakonventionen. Att bifalla åtalet är inte heller i strid med förbud mot diskriminering vare sig i nationell rätt eller i Europakonventionen. Mot denna bakgrund kommer hovrätten till samma slutsats som tingsrätten och anser att åtalet ska bifallas. Även hovrätten bestämmer påföljden till dagsböter.