Dom i mål om offentlig upphandling

2022-10-18

Vid en offentlig upphandling ska de anbud som lämnas in rangordnas och en vinnande leverantör utses. Den upphandlande myndigheten kan då använda sig av olika utvärderingsmodeller. Myndigheten ska se till att den modell som används leder till en effektiv konkurrens. I den upphandling som Högsta förvaltningsdomstolen nu har prövat gav anbudspriser under 700 000 kr inte någon ytterligare fördel vid utvärderingen.

I en tidigare dom har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att det inte är tillåtet att tillämpa ett så kallat golvpris, det vill säga att förkasta anbud med pris under en viss nivå och alltså inte ta upp dem till utvärdering.

Nu har domstolen bestämt att det inte heller är tillåtet att tillämpa en prisgräns inom ramen för anbudsutvärderingen. Även då innebär prisgränsen nämligen att en leverantör som till exempel vill ta sig in på en marknad genom att pressa sina priser i praktiken fråntas möjligheten att göra det under den angivna gränsen. En sådan utvärderingsmodell innebär också att om två leverantörer erbjuder samma kvalitet så är det inte säkert att den av leverantörerna som har det lägsta priset rankas högre än den andra.

En ledamot var skiljaktig och ansåg att den aktuella utvärderingsmodellen var förenlig med upphandlingsregleringen.