Dom i mål om offentlig upphandling

2022-07-06

Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada vid en offentlig upphandling får allmän förvaltningsdomstol överpröva upphandlingen. Om den upphandlande myndigheten har brutit mot någon upphandlingsrättslig bestämmelse och detta har medfört att skaderekvisitet är uppfyllt ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

Målet gäller en upphandling där kammarrätten har funnit att den upphandlande myndigheten utformat vissa krav på ett sådant sätt att kraven kom att strida mot principen om öppenhet och att det medförde att bolaget som ansökt om överprövning hade lidit eller kunnat lida skada, trots att bolaget rätteligen hade fått sitt anbud förkastat på grund av bristande uppfyllelse av ett annat obligatoriskt krav. Kammarrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde kammarrättens dom och uttalade att en leverantör vars anbud rätteligen har förkastats av den upphandlande myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav, inte kan anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav. Det saknades därmed grund för att besluta om ingripande i upphandlingen.