Dom i mål om offentlig upphandling

2021-12-27

En upphandlande myndighet kan efter att anbud har infordrats besluta att avbryta upphandlingen. Myndigheten ska i sådant fall snarast möjligt lämna en skriftlig underrättelse till anbudsgivarna. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges. En ansökan om överprövning av ett beslut om att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten med ett elektroniskt medel, t.ex. e-post, har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för det.

En upphandlande myndighet påbörjade en upphandling genom ett s.k. öppet förfarande. Efter att tilldelningsbeslut meddelats underrättade myndigheten den 29 juli 2020 samtliga anbudsgivare med e-post att upphandlingen hade avbrutits. Som skäl för beslutet angavs ”brister i Förfrågningsunderlaget”. Dagen efter meddelades anbudsgivarna med e-post att tiden för att ansöka om överprövning av avbrytandebeslutet hade förlängts t.o.m. den 18 augusti 2020. Anbudsgivaren som tilldelats avtalet begärde att få ytterligare information om varför upphandlingen hade avbrutits, vilket meddelades genom e-post den 10 augusti 2020 till enbart den anbudsgivaren. Anbuds­givaren skickade in en ansökan om överprövning av avbrytandebeslutet den 18 augusti 2020.

Förvaltningsrätten avvisade anbudsgivarens ansökan som för sent inkommen. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens beslut och visade målet åter till förvaltningsrätten för prövning i sak. Kammarrätten ansåg att syftet med att skälen ska anges i en underrättelse om ett avbrytandebeslut är detsamma som för en underrättelse om ett tilldelningsbeslut, dvs. att anbudsgivarna ska kunna ta ställning till om det finns anledning att ansöka om överprövning. Det angivna skälet för avbrytandet var inte tillräckligt utförligt för att kravet på att skälen ska anges skulle vara uppfyllt. Fristen för överprövning hade därmed inte börjat att löpa. Först i meddelandet den 10 augusti 2020 angavs tillräckliga skäl för att en anbudsgivare skulle kunna ta ställning till om det fanns anledning att ansöka om överprövning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det framgår av lagtext och förarbeten att skälen för ett avbrytandebeslut måste anges i under­rättelsen om beslutet för att tidsfristen för överprövning ska börja att löpa. Det framgår emellertid inte hur skälen närmare ska anges. Av den bakom­liggande direktivregleringen följer dock att skälen får vara kortfattade. Av inte minst rättssäkerhetsskäl och för att systemet ska vara förutsägbart måste det vara tydligt när en överprövningsfrist startar, och därmed också löper ut. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg mot denna bakgrund att det inte kan krävas att en förvalt­nings­rätt ska göra en närmare prövning av innehållet i de redo­visade skälen innan den avgör om en ansökan om överprövning av ett avbrytandebeslut har kommit in i rätt tid. För rättidsprövningen saknar det således betydelse om skälen är knapphändigt angivna. Vidare angavs att för underrättelser om tilldelningsbeslut räcker det inte att endast ange sådana kortfattade skäl.

Mot denna bakgrund fann Högsta förvaltningsdomstolen att den upphandlande myndigheten hade angett skäl för avbrytande­beslutet i underrättelsen den 29 juli 2020. Meddelandet hade också skickats till samtliga anbudsgivare. Fristen för att ansöka om överprövning av beslutet började därmed att löpa detta datum. Slutligen konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att till skillnad från vad som gäller för en avtalsspärr får en upphandlande myndighet inte förlänga en överprövningsfrist eftersom den är definitivt fastställd i lagstiftningen. Ansökan om överprövning av avbrytandebeslutet hade därmed kommit in för sent. Högsta förvaltningsdomstolen biföll därför den upphandlande myndighetens överklagande.