Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-06-29

När en mervärdesskattepliktig vara omsätts utgår som regel mervärdesskatt på försäljningen. Om en skattskyldig har försatts i konkurs är konkursboet skattskyldigt för omsättning i verksamheten efter konkursbeslutet.

Ett bolag bedrev transporter på järnväg och försattes sedermera i konkurs. Målet gäller ett antal järnvägsvagnar vilka utgjorde säkerhet för en av konkursbolagets skulder. Vagnarna omfattades av ett avtal om lösöreköp med bolaget som säljare och kreditgivaren som köpare. Järnvägsvagnarnas värde var vid konkursutbrottet väsentligt lägre än skulden. Konkursboet ville därför inte inträda i lösöreköpsavtalet och meddelade kreditgivaren detta. Kreditgivaren ansåg sig då ha förvärvat järnvägsvagnarna av boet för ett belopp som motsvarade den återstående fordran.

Skatteverket beslutade att påföra konkursboet utgående mervärdesskatt för omsättning av järnvägsvagnarna. Enligt myndigheten skedde ett tillhandahållande vid underrättelsen till kreditgivaren och ersättningen bestod i kvittningen av den återstående fordran. Sedan bolaget överklagat och fått bifall i kammarrätten överklagade Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen.

En förutsättning för att konkursboet ska anses ha omsatt järnvägsvagnarna är enligt Högsta förvaltningsdomstolen att boet kunde förfoga över dem såsom ägare. För att järnvägsvagnarna ska anses ha ingått i konkursboet krävs att de kunde utmätas. Det var ostridigt att kreditgivaren hade separationsrätt till vagnarna vid konkursutbrottet och att denne i och med att boet meddelade att det inte ville inträda i lösöreköpsavtalet ansåg sig ha förvärvat dem. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att vagnarna inte kunde bli föremål för utmätning och att de därmed aldrig ingått i konkursboet. Eftersom vagnarna inte ingick i konkursboet hade detta inte haft någon sådan förfoganderätt till vagnarna som är en förutsättning för att boet skulle ha kunnat omsätta dem. Konkursboet hade således inte omsatt järnvägsvagnarna och var därmed inte skyldigt att betala någon mervärdesskatt. Skatteverkets överklagande avslogs.