Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-04-08

Målet gäller ett bolag som skulle uppföra en kontorsbyggnad avsedd för mervärdesskattepliktig uthyrning av lokaler. Skatteverket beviljade s.k. frivillig skattskyldighet under uppförandet av byggnaden och bolaget drog av ingående skatt på kostnader som avsåg den planerade byggnaden. Efter att en av de tilltänkta hyresgästerna hoppat av och då förnyade beräkningar visat att projektet inte längre var lönsamt beslutade bolagets styrelse att lägga ner byggnationen varvid även den frivilliga skattskyldigheten upphörde. Enligt mervärdesskattelagen var bolaget då skyldigt att betala tillbaka ett belopp motsvarande tidigare gjorda avdrag med ränta. Frågan i målet var om detta strider mot mervärdesskattedirektivet. Efter att ha hämtat in ett förhandsavgörande från EU-domstolen konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att det är förenligt med direktivet att tillämpa den aktuella bestämmelsen i mervärdesskattelagen i enlighet med dess lydelse.