Dom i mål om människoexploatering

2021-02-19

Enligt åtalet hade mannen – som drev en restaurang i Norrköping – under en period av en och en halv månad genom vilseledande och genom utnyttjande av de båda målsägan­denas svåra situation exploaterat dem i arbete under uppenbart orimliga villkor.

Tingsrätten dömde mannen för människoexploatering i förhållan­de till båda målsägandena och bestämde påföljden till fängelse i åtta månader.

I hovrätten begärde mannen att bli frikänd. Åklagaren och måls­ägandena begärde för sin del att straffet skulle skärpas.

Även hovrätten kommer fram till att den åtalade mannen i och för sig lämnat oriktiga uppgifter till målsägandena om den lön som skulle betalas för deras arbete på restaurangen. Till skillnad från tingsrätten anser dock hovrätten att målsägandena inte be­fann sig i en svår situation när de med beviljat uppehållstillstånd och vissa ekonomiska tillgångar anlände från Bangladesh för att studera i Sverige. Visser­ligen har en av dem – men inte båda, som tingsrät­ten ansåg – fått arbeta under uppenbart orimliga villkor. Samban­det mellan detta och den oriktiga uppgiften om lön är dock inte sådant att mannen i straffbestämmelsens mening kan sägas ha genom vilseledande exploaterat målsäganden.

Den åtalade mannen frikänns därför.

- Det här målet aktualiserar frågor om var gränsen ska gå mellan sådant som motiverar ingripande från samhäl­lets sida med straff­rättsliga medel och företeelser på arbetsmark­naden som kan vara klandervärda men ändå straffria. Hovrättens dom är ett av de första överrättsavgöranden som behandlar frå­gan, säger rättens ordförande Patrik Örnsved.