Dom i mål om kriminalvård i anstalt

2024-01-16

När ett överklagande av en myndighets beslut har överlämnats till den högre instans som ska pröva överklagandet, får myndigheten på grund av en bestämmelse i 39 § förvaltningslagen inte ändra beslutet eller fatta ett nytt beslut i samma sak, s.k. litispendens. I målet hade en intagen på kriminalvårdsanstalt ansökt om att få ringa till sitt ombud. Ansökan avslogs och den intagna överklagade till förvaltningsrätten. Tre månader senare ansökte den intagna på nytt om att få ringa till sitt ombud. Kriminalvården avvisade den nya ansökan eftersom myndigheten ansåg att den var förhindrad att pröva den nya ansökan på grund av litispendens. En förutsättning för litispendens är att den nya ansökan rör samma sak som den tidigare. För att en ansökan om att få ringa till en viss person ska anses röra samma sak som en tidigare ansökan om att få ringa till samma person krävs enligt Högsta förvaltningsdomstolen att omständigheterna − exempelvis när samtalen ska äga rum och vad samtalet rör – är desamma. Domstolen ansåg att det stod klart att den nya ansökan om telefontillstånd avsåg en annan sak än den tidigare ansökan och att Kriminalvården därför borde ha prövat den nya ansökan.