Dom i mål om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2020-11-24

För den som har dömts till fängelse i högst sex månader finns en möjlighet att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Huvudregeln är att en ansökan om att få avtjäna straffet på det sättet ska beviljas. En ansökan ska dock avslås om det finns särskilda skäl som talar mot att straffet får verkställas utanför anstalt. I detta avgörande har Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning till om tolkbehov är ett sådant särskilt skäl. Kriminalvården hade i målet anfört att den dömde inte kunde kommunicera med frivårdens personal utan hjälp av tolk samt att det åtminstone vid sådana kontroller då frivården omedelbart måste kunna komma i kontakt med honom inte kunde säkerställas att det alltid fanns en tolk att tillgå. Högsta förvaltningsdomstolen fann inte anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Eftersom övervakningen av den dömde därmed inte skulle kunna genomföras på det sätt som förutsätts i lagen så förelåg enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening särskilda skäl som talade mot verkställighet av fängelsestraffet utanför anstalt.