Dom i mål om inkomstskatt

2023-03-17

Vid inkomstbeskattningen räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet till inkomstslaget näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Privatbostadsfastigheter och andra privatbostäder kan dock inte ingå i en näringsverksamhet. En inkomst på grund av innehav av en tillgång räknas till inkomstslaget kapital, om den inte räknas till inkomstslaget näringsverksamhet.

Skatteverket beslutade att en persons inkomster från en verksamhet avseende rumsuthyrning med frukostservering, s.k. bed and breakfast, inte skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet utan i inkomstslaget kapital eftersom den bedrevs i personens privatbostadsfastighet. Förvaltningsrätten och kammarrätten gjorde samma bedömning som Skatteverket.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de generella avgränsningsreglerna mellan inkomstslagen näringsverksamhet och kapital finns i 13 kap. 1 § första stycket och 41 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Vidare konstaterades att det i 13 kap. 1 § tredje stycket finns kompletterande avgränsningsregler för näringsfastigheter (första meningen) samt för privatbostadsfastig­heter och andra privatbostäder (andra meningen).

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att regeln i 13 kap. 1 § tredje stycket andra meningen om att en privatbostadsfastighet inte kan ingå i en näringsverksamhet får tolkas i ljuset av hur regeln i första meningen om näringsfastigheter ska tillämpas. Enligt rättsfallet RÅ 2010 ref. 111 tar regeln i första meningen sikte på inkomster och utgifter som föranleds av själva innehavet av fastigheten och inte på användningen eller nyttiggörandet av tillgångar som finns på fastigheten utan att ha en omedelbar koppling till den.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg mot denna bakgrund att bestämmelsen avseende privatbostads­fastigheter i andra meningen innebär att inkomster och utgifter som föranleds av själva innehavet av en fastighet inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, oavsett om de uppstår till följd av en verksamhet som uppfyller kriterierna för närings­verksamhet i paragrafens första stycke. Inkomster och utgifter som föranleds av själva innehavet av en privatbostads­fastighet ska därför räknas till inkomstslaget kapital i enlighet med bestämmelserna i 41 kap.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att inkomsterna från den rumsuthyrning med frukostservering som den fysiska personen bedriver i sin privatbostads­fastighet liksom utgifterna till följd av den verksamheten föranleds av själva innehavet av fastigheten. Av detta följer att det är reglerna som gäller för inkomstslaget kapital avseende beskattning av ersättning vid upplåtelse av privatbostadsfastighet som ska tillämpas på inkomsterna och utgifterna från bed and breakfast-verksamheten i förevarande mål. Överklagandet avslogs således.