Dom i mål om inkomstskatt

2022-02-04

Vid inkomstbeskattningen beskattas arbetsinkomster antingen som inkomst av näringsverksamhet eller som inkomst av tjänst. För att beskattning ska ske i inkomstslaget näringsverksamhet krävs bl.a. att verksamheten bedrivs självständigt. Om en uppdragstagares verksamhet inte anses självständigt bedriven beskattas inkomsterna av den normalt i inkomstslaget tjänst.En fiskare har arbetat på ett fiskefartyg som ägdes av ett norskt bolag. Det avtal som tecknades mellan honom och bolaget innebar att hans ersättning skulle beräknas till en andel, ”lott”, av värdet av fångsten.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att såsom fisket i Sverige är organiserat måste enskilda fiskare i regel anses självständiga och deras inkomster således hänförliga till näringsverksamhet men att det inte utesluter att det i vissa fall kan finnas anledning att betrakta en fiskare som anställd.Högsta förvaltningsdomstolen fann att parterna haft avsikten att ingå ett anställningsavtal och att det även fanns andra omständigheter som talade mot att fiskaren bedrivit verksamheten självständigt. Domstolen konstaterade att han visserligen hade fått ersättning i form av lott, men att han inte stått annan ekonomisk risk än att inkomsten har gjorts beroende av värdet av fångsten och att endast den omständigheten att garanterad ersättning inte utgår inte är tillräcklig för att självständighetskriteriet ska anses uppfyllt. Mot den bakgrunden bedömde Högsta förvaltningsdomstolen att inkomsterna skulle hänföras till inkomstslaget tjänst.