Dom i mål om inkomstskatt

2021-11-22

En kapitalförlust som uppkommer när en person avyttrar en tillgång ska dras av i inkomstslaget kapital. Huvudregeln är att med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar. Vidare gäller att ett värdepapper anses avyttrat även när det företag som gett ut det går i likvidation. Värdepappret anses då avyttrat trots att företaget ännu inte har upplösts. Grunddragen i en likvidation, som bl.a. kan inledas på frivillig väg, är att ett företags skulder och tillgångar avvecklas, eventuellt överskott skiftas ut till andelsägarna varefter förfarandet avslutas med företagets upplösning. Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde en person som hade bestämt sig för att avveckla sitt utländska bolag genom en frivillig strike off i Caymanöarna. Under 2014 beslutade bolaget att initiera ett sådant förfarande och utbetalade därefter dess nettotillgångar till den aktuella personen under samma år. Bolaget ströks därefter ur bolagsregistret i Caymanöarna under 2015 och var därmed upplöst. Huvudfrågan i målet var om andelarna i bolaget, genom det aktuella förfarandet, kan anses avyttrade genom likvidation.Av utredningen i målet framgick att det aktuella bolaget associationsrättsligt närmast var att likna vid ett svenskt aktiebolag. Domstolen fann därför att det vid prövningen av om förfarandet kan anses motsvara en likvidation bör göras en jämförelse med aktiebolagslagens regler om likvidation. Det var framför allt två skillnader mellan förfarandena som tillmättes betydelse vid bedömningen i det aktuella fallet. Dels innebär strike off-förfarandet inte sådana inskränkningar när det gäller bolagsorganens möjlighet att företräda och rättshandla för bolaget som är konsekvensen av att en likvidator utsetts, dels möjliggör strike off-reglerna en återregistrering av det upplösta bolaget som innebär att verksamheten i det kan återupptas - dvs. en sådan möjlighet som inte finns för ett bolag som upplösts efter en likvidation enligt aktiebolagslagen. Högsta förvaltningsdomstolen fann att dessa skillnader var så pass betydande att det aktuella strike off-förfarandet inte kan anses motsvara ett likvidationsförfarande enligt svensk rätt, varför andelarna i bolaget inte kan anses avyttrade genom likvidation. Vidare fann domstolen att strike off-förfarandet inte kan anses innebära en avyttring på någon annan grund, utan att utbetalda medel ska betraktas som utdelning.