Dom i mål om inkomstskatt

2019-04-17

Ett företags utgifter för att anskaffa inventarier ska vid beskattningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Dessa avdrag kan beräknas enligt två olika metoder, räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning. För att få tillämpa räkenskapsenlig avskrivning måste företaget uppfylla vissa villkor.

Ett bolag hade ansökt om förhandsbesked för att få klarhet i om bolaget, som tillämpade räkenskapsenlig avskrivning, fick använda den metoden även efter en fusion med ett dotterbolag. Genom fusionen skulle moderbolaget ta över dotterbolagets inventarier. Dotterbolaget uppfyllde inte villkoren för att få använda räkenskapsenlig avskrivning utan tillämpade restvärdesavskrivning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att dotterbolaget, om fusionen inte hade skett, enligt en särskild regel hade kunnat gå över till att använda räkenskapsenlig avskrivning under det aktuella året. Med hänvisning till att det ska råda kontinuitet i beskattningen vid fusioner ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att moderbolaget under de förutsättningar som angavs i den regeln skulle ha rätt att fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning även efter fusionen.

Bifogade filer: Mål nr 2687-18 Senast ändrad: 2019-04-17