Dom i mål om inkomstskatt

2018-07-03

En arbetsgivare kan utfästa sig att betala pension till en anställd bl.a. i form av en försäkring. Om försäkringen uppfyller vissa s.k. kvalitativa villkor i skattelag-stiftningen utgör den en pensionsförsäkring, vilket medför att arbetstagaren beskattas för de belopp som betalas ut från försäkringen. Ett av dessa villkor är att ålderspension normalt måste betalas ut under viss kortaste tid. Om ålderspensionen har sin grund i en allmän pensionsplan och ska upphöra under den försäkrades livstid gäller istället den utbetalningstid som anges i planen. Vad som menas med allmän pensionsplan anges i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., men vid beskattningen avses med allmän pensionsplan även bl.a. sådana pensionsutfästelser som ryms inom vad som enligt sådan pensionsplan är sedvanligt inom branschen för arbetstagare med motsvarande uppgifter (ryms-inom-regeln).

Klaganden i målet gick i s.k. avgångspension. Hans arbetsgivare erbjöd honom en tillfällig ålderspension, i form av en tjänstepensionsförsäkring, som skulle utbetalas under kortare tid än tre år fram till 65 års ålder. Arbetsgivaren utfäste också en extra ålderspension som skulle utbetalas livsvarigt från 65 års ålder och kompensera för bortfall av allmän pension på grund av den förtida pensioneringen. Även den tecknades som en tjänstepensionsförsäkring.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om det vid bedömningen av om den tillfälliga pensionen rymdes inom allmän pensionsplan endast skulle tas hänsyn till de förmåner som denna utfästelse gav eller om även utfästelsen av den livsvariga pensionen skulle beaktas. Skatteverket hade ansett att båda pensionsutfästelserna måste bedömas samlat och funnit att den tillfälliga pensionen inte var en pensionsförsäkring.

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att den livsvariga pensionen inte skulle beaktas. Båda pensionsutfästelserna hade visserligen sin grund i den förtida pensioneringen. Den livsvariga pensionen medförde dock inte rätt till utbetalning av pensionsförmåner under samma tid som den tillfälliga pensionen utan var att anse som ett komplement till den allmänna pensionen och eventuellt utfallande tjänstepension från och med 65 års ålder. Den livsvariga pensionen skulle därför inte beaktas vid bedömningen av om den tillfälliga pensionen rymdes inom en allmän pensionsplan.

Bifogade filer: Mål nr 4815-17 och 4816-17 Senast ändrad: 2018-07-03