Dom i mål om inkomstskatt

2018-06-04

Målet gällde en person som ägde andelar i bolag som i sin tur indirekt ägde andelar i förvaltningsbolag som förvaltade riskkapitalfonder. Personen var anställd i ett bolag som tillhandahöll förvaltningsbolagen rådgivningstjänster. Personen fick utdelning, vilken härrörde från s.k. carried interest i förvaltningsbolagen. I sina deklarationer för de aktuella åren tog personen upp utdelningen som utdelning på icke kvalificerade andelar i onoterade företag i inkomstslaget kapital.

Enligt fåmansföretagsreglerna i 57 kap. inkomstskattelagen ska utdelning på s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag tas upp till beskattning delvis i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. En andel är kvalificerad om andelsägaren under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett av detta direkt eller indirekt ägt fåmansföretag. Med fåmansföretag avses bl.a. aktiebolag där fyra eller färre delägare innehar mer än hälften av rösterna och vid prövningen ska flera delägare som varit verksamma i betydande omfattning anses som en enda delägare.

Fråga uppkom om personen genom sin anställning hos rådgivningsbolaget kunde anses ha varit verksam i betydande omfattning i förvaltningsbolagen. Högsta förvaltningsdomstolen fann att en person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag vid tillämpningen av 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Bifogade filer: Mål nr 3936--3939-17 Senast ändrad: 2018-06-04