Dom i mål om inkomstskatt

2017-12-11

Utgifter i en näringsverksamhet för att förvärva byggnader får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag medan utgifter för att förvärva mark inte får dras av under innehavstiden. När en byggnad förvärvas tillsammans med mark måste utgiften därför fördelas mellan byggnaden och marken. För att underlätta detta finns en proportioneringsregel som innebär att fördelningen ska ske i förhållande till byggnadens och markens taxeringsvärden. Detta mål gällde om utgiften för att förvärva en tomträtt med byggnad ska fördelas på motsvarande sätt.

Med tomträtt avses nyttjanderätt till fastighet som upplåts under obestämd tid för ett visst ändamål mot en årlig avgift.

Målet gällde ett bolag som hade förvärvat tomträtter med byggnader i form av hyreshus. Vid beräkning av värdeminskningsavdragen hänförde bolaget hela utgiften för respektive förvärv till byggnaden. Skatteverket jämställde dock tomträtterna med mark och beslutade med stöd av proportioneringsregeln att inte medge bolaget hela de yrkade värdeminskningsavdragen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att syftet med proportioneringsregeln är att avskilja den del av ersättningen som avser marken från avskrivningsunderlaget för byggnaden. En tomträttsinnehavare förvärvar inte marken, utan endast en nyttjanderätt till denna. Den ersättning som förvärvaren av en tomträtt betalar avser således inte till någon del marken i sig. Proportioneringsregeln ansågs därför inte tillämplig vid förvärv av tomträtt med byggnad.

Det är dock endast utgiften för att anskaffa själva byggnaden som dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Om det vid ett förvärv av tomträtt med byggnad kan anses att en del av ersättningen avser tomträtten ska den delen i princip inte ingå i avskrivningsunderlaget för byggnaden. Det finns dock problem med att fastställa värdet på en tomträtt och det måste beaktas att innehavaren betalar en avgäld. Det kapitaliserade värdet av avgälderna utgör en skuld som ofta motsvarar värdet på nyttjanderätten. Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att hela ersättningen fick räknas som anskaffningsvärde för byggnaden.

 

Bifogade filer: Mål nr 3148-16 Senast ändrad: 2017-12-11