Dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg

2022-05-02

Utgifter för att anskaffa inventarier ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag baserade på inventariernas anskaffningsvärde. Enligt jämkningsregeln i 18 kap. 11 § inkomstskattelagen ska anskaffningsvärdet justeras i skälig mån, om den skattskyldige eller någon som står den skattskyldige nära har vidtagit åtgärder för att den skattskyldige ska kunna tillgodoräkna sig ett högre anskaffningsvärde än som framstår som rimligt och det kan antas att detta har gjorts för att någon av dem ska få en obehörig skatteförmån.

Ett bolag (A) förvärvade ett varumärke från ett annat företag (B) i samma koncern för ett pris som motsvarade marknadsvärdet och lade anskaffningsvärdet till grund för värdeminskningsavdrag med sammanlagt ca 827 miljoner kr. Hos B uppgick varumärkets skattemässiga värde till 6 000 kr och B gjorde därmed en skattepliktig kapitalvinst. I anslutning till överlåtelsen av varumärket såldes aktierna i B till ett bolag i en annan koncern. Aktierna var näringsbetingade och försäljningen av dem därmed skattefri. I den koncern som B kom att tillhöra kvittades den skattepliktiga kapitalvinsten för varumärket mot befintliga underskott.

Genom omprövningsbeslut justerade Skatteverket anskaffningsvärdet för varumärket till 6 000 kr och vägrade A värdeminskningsavdrag utöver detta belopp. Som skäl angavs att de transaktioner som skett inom koncernen hade resulterat i att varumärket kunnat tas upp till ett högre värde hos A än hos B utan att det lett till någon beskattning av mellanskillnaden inom koncernen och att detta inneburit att A fått en obehörig skatteförmån. Skatteverket beslutade även att ta ut skattetillägg. Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten avslog A:s överklaganden med tillämpning av jämkningsregeln. I kammarrätten hade Skatteverket i andra hand yrkat att skatteflyktslagen skulle tillämpas på förfarandet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att endast två åtgärder kunde komma i fråga att granska närmare vid bedömningen av om jämkningsregeln var tillämplig på A:s förvärv av varumärket: dels B:s försäljning av varumärket till A, dels moderbolagets externa försäljning av aktierna i B. Högsta förvaltningsdomstolen fann att den första åtgärden resulterade i att hela kapitalvinsten upptogs till beskattning hos B och att den omständigheten att köpeskillingen översteg det skattemässiga värdet inte innebar att anskaffningsvärdet inte framstod som rimligt. Den andra åtgärden saknade samband med A:s förvärv av varumärket. Grund för att tillämpa jämkningsregeln saknades därmed.

Kammarrättens avgörande beträffande inkomstskatt och skattetillägg upphävdes och målen återförvisades dit för en prövning av Skatteverkets andrahandsyrkande om att tillämpa skatteflyktslagen på förfarandet.