Dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg samt ersättning för kostnader

2019-06-19

Skatteverket har genom eftertaxering med stöd av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen beslutat att höja ett bolags inkomst av näringsverksamhet för taxeringsåret 2008 och att påföra bolaget skattetillägg. Bakgrunden till detta var att Skatteverket ansåg att prissättningen av transaktioner mellan bolaget och dess amerikanska dotterbolag, som hade sålt och distribuerat bolagets produkter i USA, varit felaktig och att bolagets redovisade resultat för 2007 blivit för lågt. Till grund för denna bedömning låg en internprissättningsdokumentation för 2007 som det amerikanska dotterbolaget hade presenterat för de amerikanska myndigheterna till stöd för att dotterbolaget inte hade betalat högre priser till bolaget än vad som var förenligt med armlängdsprincipen. Skatteverket drog dock slutsatsen av dokumentationen att det amerikanska dotterbolaget hade betalat lägre priser till bolaget än vad som var förenligt med armlängdsprincipen. Bolaget har därefter låtit utvärdera bolagets prissättning från ett svenskt perspektiv. Högsta förvaltningsdomstolen fann mot bakgrund av det som framkommit av dokumentationen och den senare utvärderingen att vad Skatteverket anfört inte gjorde att verket, med de förhöjda beviskrav som gäller vid efterbeskattning, visat att bolagets prissättning varit felaktig.

Bifogade filer: Mål nr 1913-18 Senast ändrad: 2019-06-19