Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2022-12-12

En anställd som förvärvar ett värdepapper på förmånliga villkor från sin arbetsgivare ska beskattas i inkomstslaget tjänst när förvärvet sker. Om förvärvet däremot sker mot marknadsmässig ersättning föranleder det inte någon beskattning vid förvärvet. I båda fallen beskattas värdeförändringar på värdepapperet efter förvärvet i inkomstslaget kapital. Om det som förvärvas inte är ett värdepapper beskattas värdeökningar efter förvärvet i inkomstslaget tjänst.

En person har förvärvat syntetiska optioner till marknadsmässigt pris från moderbolaget till hans arbetsgivare. Optionerna gav honom rätt att vid inlösen få ett belopp motsvarande skillnaden mellan marknadsvärdet på aktierna i bolaget och ett på förhand bestämt lösenpris. Bolaget hade rätt att återköpa optionerna till marknadsvärde om personen avslutade sin anställning inom koncernen. Hur han skulle beskattas för det belopp han fick när han löste in optionerna var beroende av om optionerna skulle behandlas som värdepapper.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att domstolen i HFD 2021 ref. 67 prövat vilken betydelse ett villkor om återköp vid avslutad anställning skulle kunna ha för bedömningen av en köpoptions karaktär av värdepapper. Innehavaren hade också i det fallet rätt till marknadsmässig ersättning vid återköp och uteblivet återköp ledde inte till att optionerna förföll. Vid sådant förhållande ansåg domstolen att villkoret om återköp inte innebar att köpoptionerna förlorade sin karaktär av värdepapper.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade i det nu prövade målet att det inte fanns skäl att i aktuellt hänseende göra skillnad mellan köpoptioner och syntetiska optioner. Eftersom det förelåg en rätt till marknadsmässig ersättning vid återköp och uteblivet återköp inte ledde till att de syntetiska optionerna förföll skulle de behandlas som värdepapper vid beskattningen. Beskattningen av värdeförändringen efter förvärvet skulle därför ske i inkomstslaget kapital.