Dom i mål om hemtjänstuppdrag för miljonbelopp

2023-06-09

Målet har rört ett bolag som utfört hemtjänstuppdrag åt Linköpings kommun. Kommunen uppmärksammade att det kunde misstänkas att bolaget bl.a. hade s.k. anhöriganställningar och tog betalt för omsorg som inte utövades. Kommunen sade då upp avtalet med bolaget och innehöll betalningarna.

När Linköpings kommun inte betalade så valde bolaget att gå till domstol och har i tingsrätten begärt att Linköpings kommun ska betala bolaget för genomfört arbete. Tingsrätten har genom den dom som idag meddelats kommit fram till att bolaget inte visat att kommunen är skyldig att ersätta bolaget i någon del och har därför ogillat käromålet.

– Även om en stor del av det arbete som bolaget fakturerat kommunen för kan ifrågasättas så har bolaget säkert i viss omfattning utfört ersättningsgillt arbete. Däremot har bolaget inte i någon del kunnat visa vilket arbete som faktiskt skulle kunna vara ersättningsberättigat. Eftersom det är bolaget som har haft att bevisa detta, men inte gjort det, har tingsrätten inte kunnat tillerkänna bolaget någon ersättning alls, säger lagmannen Charlotta Riberdahl, som varit ordförande.

I målet har det från kommunens sida gjorts gällande flertalet brister i utförandet av hemtjänsten som påverkat domstolens bedömning.

– Något som tingsrätten reagerat särskilt på är att sedan avtalet sagts upp så har en stor del av brukarnas insatstider kraftigt minskat eller i vissa fall upphört helt. Även om detta kunnat förklaras i några av fallen så har det för tingsrätten talat starkt för att bolaget överdebiterat kommunen för insatser som inte varit förenliga med bolagets uppdrag som hemtjänstutförare. Det har också framkommit uppgifter om att bolaget tagit betalt för hemtjänstuppdrag utan att ens besöka brukaren, kommenterar tingsfiskalen André Kalldal som skrivit domen.

I målet har även framställts en kvittningsinvändning från Linköpings kommun om ca 27 miljoner kronor, för sådan ersättning som kommunen redan betalat ut till bolaget. Eftersom invändningen bara framställts kvittningsvis har den inte prövats av tingsrätten då käromålet ogillats.