Dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-09-12

Åklagaren åtalade de fyra personerna för att – tillsammans och i samförstånd med alla personer som agerade på platsen – ha angripit och stört polisverksamheten.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att åklagarens påståenden bevisats och att brottet är grovt. Det omfattande våldet mot polispersonalen, vilket ledde till att polisen fick fly, att polisverksamheten som bedrevs avsåg att skydda grundlagsskyddade rättigheter och att gärningen sammantaget utgjort ett synnerligen allvarligt angrepp på demokratin är omständigheter som hovrätten har vägt in då brottet bedömts som grovt.

Straffskalan för brottet är fängelse från två år upp till livstid. Hovrätten anser att straffvärdet för gärningen som en utgångspunkt är fem år. Hovrätten har då tagit hänsyn till att angreppet varit utdraget i tiden, att det skett genom ett mycket omfattande och farligt våld med mycket stora skador både på polismän och deras utrustning där våldet inneburit en allvarlig fara för polispersonalens liv. Angreppet har dessutom krävt polisförstärkningar från flera andra delar av landet.

Tre personers medverkan har varit sådan att påföljden för dem är fem års fängelse. Hovrätten har bedömt att dessa tre personer har medverkat i samma utsträckning. Det är en skillnad mot tingsrätten som ansåg att personerna medverkat i något olika grad. En av dessa tre personer döms dessutom för våld mot tjänsteman, som leder till att han får ytterligare ett halvt års fängelse.

En person har medverkat i endast en mindre mån. Han har kastat en sten på avstånd och har försökt att välta en polisbil. I övrigt har han förhållit sig helt passiv. Hans medverkan i gärningen har varit så begränsad att fängelsestraffet för hans del ska sättas under straffminimum. Påföljden för honom har hovrätten därför bestämt till ett års fängelse.

- Eftersom det saknas vägledande avgöranden har en svårighet varit att bedöma hur allvarlig gärningen är utifrån den tillämpliga straffskalan, säger ordföranden i målet hovrättslagmannen Niklas Rundberg.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att gärningen är sådan att utsatt polispersonal kan få ersättning för kränkning. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att den polis som begärt ersättning ska få den kränkningsersättning som han vill ha, nämligen 20 000 kr.