Dom i mål om friskola

2022-10-27

Föreningen var sedan tidigare godkänd för att bedriva skolverksamhet. För ett år sedan beslutade dock Skolinspektionen att återkalla föreningens godkännanden med motiveringen att ett antal av föreningens styrelseledamöter inte uppfyllde de lämplighetskrav som gäller enligt skollagen. Godkännandena återkallades utan att föreningen fått möjlighet att åtgärda bristerna eftersom Skolinspektionen bedömde att föreningen saknade förmåga att utse andra, lämpliga styrelseledamöter.

Kammarrätten har i domen kommit fram till att den styrelse som satt vid tidpunkten för Skolinspektionens beslut inte uppfyllde kraven på lämplighet. Bristande rutiner och kontroll som styrelsen kunnat lastas för har medfört att föreningens medel kommit att användas i strid med dess ändamål. Misskötsamheten har pågått under flera år och utredningen visar att det finns en grundläggande brist i föreningens vilja eller förmåga att utse styrelseledamöter som över tid agerar i enlighet med skollagens krav.

Kammarrätten har bedömt att bristen är av sådan art att den inte kunnat läkas. Att föreningen efter Skolinspektionens beslut utsett en ny styrelse saknar därför betydelse för frågan om föreningens lämplighet. Kammarrätten fastställer därför Skolinspektionens beslut. För att verksamheterna som föreningen bedriver ska kunna avvecklas får de dock fortsätta höstterminen ut.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.