Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt

2022-10-25

Den som är skattskyldig till energi- och koldioxidskatt får under vissa förutsättningar göra avdrag för skatt som avser biogas som den skattskyldige har sålt som motorbränsle, 7 kap. 4 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ett bolag avser att träffa avtal med kunder i Sverige om försäljning av biogas i vätskeform för användning som motorbränsle för transportändamål. Med anledning av detta kommer bolaget att ingå avtal med en biogasproducent i Danmark om köp av biogas som ska matas in på naturgasnätet i Danmark. Från nätet ska gas matas ut till en anläggning i Danmark där den förvätskas till flytande gas. Eftersom biogas på grund av flödesriktningen i nätet inte kan överföras till förvätskningsanläggningen kommer förvätskningen att avse naturgas och inte biogas. Från förvätskningsanläggningen ska den flytande naturgasen föras i tankbåt till en mottagningsterminal i Sverige och därefter vidare med tankbil för slutförbrukning i den svenska transportsektorn.

I ansökan om förhandsbesked frågade bolaget om den biogas som det avser att förvärva i Danmark kan beaktas när bolaget säljer naturgas i förvätskad form på så sätt att bolaget medges avdrag för energi- och koldioxidskatt. Bolagets uppfattning var att det ska anses leverera samma mängd biogas i förvätskad form i Sverige som för bolagets räkning i gasform matas in på naturgasnätet i Danmark.

Skatterättsnämnden ansåg att bolaget inte hade rätt till avdrag.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att utgångspunkten vid beskattningen är det faktiska innehållet i det bränsle som levereras. För gasformiga bränslen som levereras via rörledning gäller att om både biogas och t.ex. naturgas levereras på det sättet får skatten fördelas mellan olika användningsområden i förhållande till den andel av respektive bränsle som den skattskyldige har tillfört rörledningen. Bolaget avser att föra in bränsle till Sverige med tankbåt och vidare ut till sina kunder med tankbil och inte via rörledning och det står klart att bränslet uteslutande består av flytande naturgas. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg mot den bakgrunden att bolaget inte hade rätt till avdrag och fastställde förhandsbeskedet.