Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt

2022-10-13

Enligt lagen om skatt på energi kan en förbrukare av bränsle eller elektrisk kraft i vissa fall ha rätt till en lägre energiskattenivå för förbrukning som sker vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. För en skattskyldig förbrukare åstadkoms den lägre skattenivån genom att avdrag görs i punktskattedeklarationen. En icke skattskyldig förbrukare kan i stället ansöka om återbetalning av skatten hos Skatteverket.

Målet avsåg en ekonomisk förening som bedrev dels spannmålsverksamhet, dels annan verksamhet i form av bl.a. foderförsäljning.

Huvudfrågan i målet var om den förmånliga punktskatteregleringen för bränsle och elektrisk kraft som har förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet endast är tillämplig för företag som huvudsakligen bedriver sådan verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde bedömningen att den ekonomiska föreningens spannmålsverksamhet i sig utgjorde industriell verksamhet i lagens mening. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg vidare att de aktuella bestämmelserna inte innefattar ett krav på huvudsaklighet. Den ekonomiska föreningen ansågs därför kunna bedriva industriell verksamhet även om den samtidigt, och till huvudsaklig del, även bedrev annan verksamhet.