Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-06-22

För att mervärdesskatt ska betalas krävs att en beskattningsbar person omsätter en tjänst. Med omsättning avses bl.a. att någon tillhandahåller någon annan en tjänst mot ersättning. Skatten beräknas på ett beskattningsunderlag som normalt utgörs av ersättningen för tjänsten, exklusive mervärdesskatt.

En förening har utvecklat en applikation som gör det möjligt för den som använder applikationen (användaren) att träffa andra personer via internet (dejtingtjänst) och som samtidigt är ett verktyg för ideella organisationer att samla in pengar. För att få tillgång till applikationen i en månad måste användaren betala ett visst minimibelopp men inget hindrar att användaren betalar ett högre belopp. Av det belopp som användaren betalar får föreningen 7,5 procent, en mindre del går till en betaltjänstleverantör och resten tillfaller en av användaren vald ideell organisation som föreningen samarbetar med. Föreningen ansökte om förhandsbesked för att få veta om tillhandahållandet av

applikationen till användarna utgör en omsättning av tjänst och, om så är fallet, hur beskattningsunderlaget ska beräknas.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att föreningen enbart tillhandahåller användaren en dejtingtjänst och att det föreligger ett sådant direkt samband mellan tjänsten och den mottagna ersättningen som krävs för att det ska vara fråga om en omsättning. Domstolen ansåg vidare att den ersättning som användaren måste betala för att få tillgång till dejtingtjänsten, dvs. minimibeloppet, utan avdrag för den del som tillfaller den ideella organisationen skulle ligga till grund för beräkningen av beskattningsunderlaget. Om användaren väljer att betala ett högre belopp än minimibeloppet fick den överskjutande delen enligt domstolen anses vara en frivillig betalning utan direkt samband med den tillhandahållna dejtingtjänsten, vilket innebar att den delen inte ska beaktas vid beräkningen av beskattningsunderlaget.