Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-15

Den som bedriver byggnadsrörelse kan utföra arbeten på egna fastigheter, dvs. i egen regi, eller på andras fastigheter i form av byggentreprenader. Arbeten i egen regi på fastigheter som utgör lagertillgång i byggnadsrörelsen innebär att uttag görs ur verksamheten. Skattskyldigheten för sådana uttag inträder när uttaget görs, dvs. när arbetena utförs.

Ett bolag som bedriver byggnadsrörelse avser att uppföra ett flerbostadshus på en fastighet som bolaget äger. Efter fastighetsbildning kommer det att finnas 45 ägarlägenhetsfastigheter som bolaget succesivt avser att överlåta. En ägarlägenhetsfastighet är en tredimensionell fastighet som är avsedd att rymma en enda bostadslägenhet. Innan köparen ges tillträde till fastigheten ska bolaget färdigställa lägenheten i sådan omfattning att den kan användas för sitt avsedda ändamål. Genom en ansökan om förhandsbesked önskades besked om vid vilken tidpunkt som skattskyldigheten för uttag av tjänster upphör.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det av 2 kap. 7 § första stycket mervärdesskattelagen följer att tjänster som bolaget tillför en ägarlägenhetsfastighet som utgör en lagertillgång i bolagets byggnadsrörelse ska uttagsbeskattas så länge fastigheten utgör bolagets egen fastighet, dvs. så länge den inte är omsatt. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening ska en fastighet upphöra att vara en egen fastighet när den är levererad i mervärdesskattedirektivets mening, alltså när köparen såsom ägare kan förfoga över fastigheten. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det är först på tillträdesdagen som väsentliga fördelar som förknippas med äganderätten till ägarlägenhetsfastigheten överförs till köparen och denne såsom ägare kan förfoga över den. Det är därmed vid den tidpunkten som fastigheten upphör att utgöra bolagets egen fastighet och som skattskyldigheten för uttag ur verksamheten upphör.