Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-12-16

Ett aktiebolag med anställda som åtar sig uppdrag som god man eller förvaltare ansökte om förhandsbesked för att få veta om tillhandahållandet omfattas av undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg i 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200). Av ansökan framgick att bolaget tillhandahåller gode män och förvaltare i svårare och mer komplexa uppdrag där lekmän inte vill åta sig uppdrag.

Skatterättsnämnden fann att bolagets tillhandahållande omfattas av undantag från skatteplikt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att undantaget ska tolkas mot bakgrund av mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). För att undantaget ska vara tillämpligt ska det dels vara fråga om tjänster som har nära anknytning till hjälparbete eller socialt trygghets­arbete, dels tjänster som tillhandahålls av ett organ som av medlemsstaten erkänns som organ av social karaktär.

Högsta förvaltningsdomstolen instämde i Skatterättsnämndens bedömning att tjänsten som god man eller förvaltare enligt 11 kap. 4 och 7 §§ föräldrabalken har nära anknytning till hjälparbete eller socialt trygghetsarbete. Gällande det andra kravet fann domstolen att bolagets sociala engagemang fick anses vara tillräckligt stabilt för att bolaget skulle anses utgöra ett organ av social karaktär. Tillhandahållandet av tjänster som god man och förvaltare som utförs av bolagets anställda omfattades således av undantaget från skatteplikt, varför förhandsbeskedet fastställdes.