Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-10-19

Mervärdesskatt ska betalas om en beskattningsbar person omsätter en tjänst inom landet och omsättningen är skattepliktig. Med beskattningsbar person avses den som självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet och med omsättning avses bl.a. att någon tillhandahåller någon annan en tjänst mot ersättning.

Ett bolag förvärvar återbetalningsanspråk från hyresgäster som har hyrt bostadslägenheter i andra hand och betalat en hyra som inte är skälig. Bolaget ingår avtal med hyresgästen om att mot förskottsbetalning överta dennes anspråk. Överlåtelsen av den fordran som anspråket avser sker senare, senast i samband med att fordran fastställs. Bolaget vidtar åtgärder som syftar till att fastställa fordran som ombud för hyresgästen och driver senare in den fastställda fordran i eget namn. Förskottsbetalningen bestäms till det högsta belopp som hyresnämnden kan förväntas besluta om, efter avdrag för risken för att ansökan om återbetalning inte bifalls eller att fordran visar sig inte gå att driva in. Förskottsbeloppet utgör köpeskillingen för återbetalningsanspråket och får behållas av hyresgästen oavsett resultatet av bolagets mellanhavanden med hyresvärden. Hyresgästen har inte rätt till någon ytterligare ersättning från bolaget.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening kunde innebörden av avtalet mellan bolaget och hyresgästen inte anses vara att bolaget tillhandahåller hyresgästen någon tjänst utan att bolaget förvärvar hyresgästens fordran på hyresvärden samt rätten att vidta åtgärder för att få den fastställd och därefter driva in den för egen räkning. Bolaget kunde inte anses tillhandahålla någon tjänst mot ersättning eller bedriva någon ekonomisk verksamhet genom förvärvet av fordran och efterföljande åtgärder för att få den fastställd och reglerad. Högsta förvaltningsdomstolen fann därmed att bolaget varken omsätter tjänster eller bedriver ekonomisk verksamhet.