Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-04-04

Mervärdesskatt tas som huvudregel ut med normalskattesatsen 25 procent. För omsättning av böcker, broschyrer, häften och liknande alster gäller dock en lägre skattesats (6 procent) under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Målet gäller ett bolag i fotobranschen. Bolaget tar grupp- och porträttbilder på skolungdom, förskolebarn och idrottsutövare. Bilderna sätts samman i en individuell produkt för varje person som benämns fotobok och som skickas hem för påseende. Bilderna är försedda med uppgifter om t.ex. lagets och spelarnas namn. Kunden kan välja att köpa hela produkten eller delar av den. Den som endast önskar köpa delar av produkten avlägsnar de ark som inte önskas med hjälp av en perforering i pappret och returnerar dem till bolaget. Frågan i målet var om den reducerade skattesatsen är tillämplig på produkten.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den fotoliknande kvalitén på bildarken i kombination med konstruktionen att varje bildark kan lösgöras samt att prissättningen sker efter antalet bildark som kunden köper talar för att bolaget tillhandahåller bilder. Den omständigheten att bilderna tillhandahålls sammanhäftade medför inte att de utgör en bok, broschyr, häfte eller liknande alster Den reducerade skattesatsen för böcker ansågs inte tillämplig och bolagets överklagande avslogs.