Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-01-10

Bolaget bedriver trav- och avelsverksamhet. Enligt Svensk Travsport AB:s ersättningssystem betalar Svensk Travsport ut en fast ersättning om 20 000 kr till ägaren när en häst genomför ett godkänt s.k. premielopp. Alla svenskfödda travhästar har rätt att genomföra ett sådant lopp det år hästen fyller två år och syftet är att säkerställa att hästarna är tillräckligt tränade inför framtida tävlingar. För att bli godkänd ska hästen springa en viss distans inom ett visst tidsintervall. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om det utgjorde en omsättning när en av dess hästar genomförde ett godkänt premielopp.

Med omsättning avses i aktuellt mål att en tjänst tillhandahålls mot ersättning vilket förutsätter att det finns ett direkt samband mellan tillhandahållandet av tjänsten och ersättningen. Ett sådant direkt samband finns om det mellan köparen och den som utför tjänsten föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer, där den ersättning som utföraren av tjänsten tar emot utgör det faktiska motvärdet för den tjänst som tillhandahålls mottagaren. Av praxis framgår emellertid att prispengar som är beroende av en hästs placering i en tävling saknar ett sådant direkt samband med hästägarens tillhandahållande som krävs för att det ska vara fråga om ett tillhandahållande av en tjänst mot ersättning. Skatterättsnämnden kom fram till att bolagets tillhandahållande utgör en omsättning i mervärdesskattehänseende. Skatteverket överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att när en av bolagets hästar genomför ett godkänt premielopp och bolaget får en ersättning om 20 000 kr som betalas ut oavsett hästens placering i loppet, så utgör detta en omsättning mervärdesskatterättsligt sett. Ersättningen är inte beroende av andra hästars placeringar i loppet utan det är den egna hästens prestation som avgör. Att endast de hästar som uppfyller ett visst kvalitetskrav erhåller premien innebär inte att ersättningen utgår slumpmässigt. Ägarpremien präglas därför inte av sådan slumpmässighet som utesluter att det finns ett direkt samband mellan genomförandet av loppet och premien. Högsta förvaltningsdomstolen anser att det saknas skäl att betrakta rättsförhållandet mellan bolaget och Svensk Travsport på annat sätt än att det är fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer där ägarpremien utgör motvärdet för den tjänst som bolaget tillhandahåller. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde förhandsbeskedet.